การส่งเสริมการนำ เสนอรายงานด้านวารสารศาสตร์โดยอยู่บนพื้นฐานของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

IOM UN Migration